لباس شخصی!

 

      سردار  گفت:

       " دولت مبارک برای سرکوب معترضان لباس شخصی ها ی بسیج را شبیه سازی کرده بود"!

      وی نگفت که آیا این افتخار است یا محض خنده این حرف را زده و یا از دهانش دررفته است.

     اما چیزی که مسلم است این است که لباس شخصی های مصر هیچ غلطی نتوانستند بکنند، همانطور که لباس شخصی های ایران نخواهند توانست.

/ 0 نظر / 5 بازدید