خوبی نیاز و بدی بی نیازی

    در ادیان ابراهیمی، اکثرا خدا از انسان سه چیز می خواهد. بندگی، اطاعت و عدم تغییر. در این ادیان،‌ انسانی مقبول است که ضعیف است و به خاک بندگی افتاده است. انسانی که از خود چیزی ندارد و هرچه دارد از خداست و بدون او ناتوان از همه چیز است. در این دیگاه،‌ انسانی که احساس قدرت می کند و از سربه زیر افکندن و خواری بیزار است،‌ نستوده و مذموم شمرده می شود. شاید اصل این ادیان چیزی غیر از این باشد و مفهوم بندگی اینگونه نباشد،‌ اما چیزی که مشهود است، در میان پیروان این ادیان چنین دیدگاهی مزسوم است. مثلا در همین ایران خودمان. اکثرا افراد ثروتمند را انسان های بد و فقرا را انسان های خوب می دانند. پول چرک کف دست و  کثیف است و فقر و قناعت منزلت.

     نیچه این طرز فکر را دیدگاه برده در برابر ارباب می داند. برده ای که از محرومیت ها و نداشته های خود و داشته های اربابانش به تنگ آمده بود، آئینی ساخت که در آن بدبختی و بیچارگی، ضعف و بیماری خود را ارزش قلمداد کند و توانگری، سلامت و قدرت ارباب را ضد ارزش.

     ضمنا قوانین این دیدگاه بر عدم تغییر تاکید دارد و تمام آموزه های آن باید ثابت بماند و هرگونه تلاش برای تغییر، ارتداد تلقی شده و مستحق مجازات.

     تا به حال به این موضوغ فکر کرده اید؟ که چرا تمام ادیان الهی کمبود و بیچارگی و ناتوانی و اقرار به آن را منزلت می دانند و قدرت و توانگری را ناپسند؟ چرا در همین جامعه ی خودمان، مخصوصا در میان قشر مذهبی، افراد پولدار و قدرتمند نکوهش می شوند و نیازمندی و فلاکت نشانه های انسان های خوب است؟ چرا در اکثر داستان ها و افسانه هایی که شنیده ایم، هیچگاه جای ایندو عوض نمی شود و همواره شخصیت زار و ناتوان داستان سوی ممتاز است؟ چرا کسی که ندار است یا ادعای نداری می کند، در انتخابات در برابر شخص شناخته شده به عنوان ثروتمند، رای می آورد و پیروز می شود؟

    آیا این موضوع که انسان ها در طول تاریخ  حتی پیش از اینکه دینی به صورت مدون و گسترش به پرچم داری شخصی خاص که پیام آور  ارباب است، ظهور کند، همواره چیزی را اعم از سنگ و چوب و خورشید و حیوان و ... را خدای خود می دانستند و در برابر او بندگی و عبودیت می کردند، نشانه ی تمایل ذاتی و فطری انسان به وابستگی و انداختن مسئولیت ها به دوش سرور خویش است؟

     شما چه می گوئید؟

/ 0 نظر / 5 بازدید